Polityka Prywatności i Plików Cookies


I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.interiery.pl (dalej jako: Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu jest Dominika Skrzypek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Skrzypek – Flou Lab wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rzeczenicka 18, 77-320 Przechlewo, NIP: 8431574804, REGON: 363783564, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@interiery.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Polityka prywatności określa m.in.:

– zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Sklepu

– możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,

– sposoby wykorzystania tych danych,

– politykę wykorzystania plików cookies w Sklepie

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Sklepowi kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, ii) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, iii) przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, iv) musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; v) cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

i) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, ii) jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, iii) jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń iv) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@interiery.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem serwisu oraz sposób ich wykorzystania

Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w pkt IV ppkt 3 dane tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

realizacji zamówień,

działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,

wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,

tworzenia baz danych użytkowników,

ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu,

w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane pozyskiwane z formularzy, przy rejestracji oraz przy zamówieniach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Serwis z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Firmy Dominika Skrzypek – Flou Lab), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu  (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VI. Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dominika Skrzypek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Skrzypek – Flou Lab wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rzeczenicka 18, 77-320 Przechlewo, NIP: 8431574804, REGON: 363783564

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony Jestem Interaktywna nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Jestem Interaktywna oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony Jestem Interaktywna. Dane te przechowywane są w systemie MailChimp. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w home.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi sklepu internetowego www.bydziubeka.pl . W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Dominika Skrzypek- Flou Lab z siedzibą zarejestrowaną pod adresem ul. Rzeczenicka 18, 77-320 Przechlewo, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.interiery.pl.

Jak możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w naszym sklepie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@interiery.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Dominika Skrzypek – Flou Lab ul. Rzeczenicka 18, 77-320 Przechlewo

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na nasz Newsletter lub kontakt przez formularz umieszczony na stronie www.interiery.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych przez naszą firmę ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a naszym sklepem, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną

– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

– obsługi zgłoszeń  mnie kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy)

– kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach podanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, czy zarządzanie Twoją aktywnością na Portalu

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert

– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego

– kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – poprzez e-mail i telefon.

– zapewnienie bezpieczeństwa usług które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwania słów kluczowych, prowadzenia badań i analiz, w szczególności pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawiania działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających

– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do działu obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, kiedy nie są one bezpośrednio związane z wykonaniem umowy

– windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

– prowadzenie analiz statystycznych

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Jeżeli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

– dostosowywanie ofert i usług zgodnie z Twoją poprzednią aktywnością

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia firmy Dominika Skrzypek – Flou Lab w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę Dominika Skrzypek – Flou Lab; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś

– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i księgowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, tj.

– LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21  51-166 Wrocław, NIP 8982167294, Nr KRS: 0000342082  – w celu korzystania z systemu WFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu.

Ze względu na to, że regularnie przeprowadzamy analizy oraz raporty za pomocą narzędzi Google, istnieje możliwość ujawnienia Google LLC Twojego adresu IP.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom

– statystycznych i archiwizacyjnych

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez serwis polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jakie masz prawa wobec Serwisu www.interiery.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez firmę Dominika Skrzypek- Flou Lab, właściciela Portalu www.interiery.pl jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziękuję za zapis!

Przed Tobą jeszcze jeden krok.

Sprawdź SKRZYNKĘ EMAIL (RÓWNIEŻ FOLDER SPAM) i potwierdź chęć zapisania się do newslettera.

Obiecuję nie spamować i wysyłać MAKSYMALNIE dwie wiadomości w ciągu tygodnia.